1

CHỨNG CHỈ

3

Chúng tôi nhận giải thưởng công ty tiên tiến năm 2013

2

Chúng tôi đã nhận được giải thưởng công ty liêm chính năm 2015

4

Chúng tôi đã nhận được giải thưởng công ty kinh doanh thiện chí trong năm 2016

1

Chúng tôi đã nhận được giải thưởng của Hiệp hội Doanh nhân Shenxian.